Regulamin

    

REGULAMIN GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

                                 W KOBYLANCE

 

I. Regulamin wypożyczalni

1.Prawo korzystania

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy Kobylanka.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający powinien:

a) okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną

b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu

 1. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania lub szkoły.

2. Wypożyczanie

 1. Wypożyczać można jednorazowo 5 woluminów na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.
 2. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

3. Poszanowanie i zabezpieczanie książek

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem .

 2. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 3. Za szkody wynikłe z niezwrócenia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.

 4. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia książki czytelnik zobowiązany jest:

a) zwrócić ten sam tytuł książki lub dostarczyć inną książkę nie mniejszej wartości , przydatną dla Biblioteki,

b) uiścić opłatę , której wysokość ustalana jest na podstawie dwukrotnej średniej ceny książki z roku poprzedniego.

 1. W przypadku gdy cena książki niezwróconej, zniszczonej lub uszkodzonej przekracza tę wysokość, pobiera się jej cenę inwentarzową.

4. Przetrzymywanie książek

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin, Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 1 PLN od woluminu za każdy miesiąc zaczynający się po terminie zwrotu.
 2. Czytelnik do którego Biblioteka wysyła upomnienie pocztą pokrywa koszty upomnienia.
 3. Jeżeli czytelnik  mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 4. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki życzeń i zażaleń.

 

5. Regulamin Karty Czytelnika

1.

Karty biblioteczne wydawane są wszystkim Czytelnikom zarejestrowanym w GBP w Kobylance, w której wprowadzono komputerowy system biblioteczny „Mak +”. System ten prowadzi rejestrację Czytelników i wypożyczeń oraz dostępu do Internetu.

2.

Karta wydawana jest zarejestrowanym Czytelnikom.

3

Na karcie znajduje się: napis „GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOBYLANCE”, kod kreskowy, numer karty oraz dane adresowe CZYTELNIK

4.

Wydana karta obowiązuje w GBP w Kobylance, w której wprowadzono system wym. w pkt. 1.

5.

Osoby odbierające kartę kwitują jej odbiór.

W imieniu osób starszych lub niepełnosprawnych kartę mogą odbierać inne osoby, po przedstawieniu upoważnienia i dokumentu tożsamości osoby, dla której karta jest wydawana.

Odbiór kart wydawanych Czytelnikom niepełnoletnim kwitują rodzice lub opiekunowie prawni.

6.

Czytelnik jest zobowiązany do okazania karty z chwilą dokonywania wypożyczenia lub w celu korzystania z dostępu do Internetu. W placówkach, w których stosowany jest system wym. w pkt. 1, nie jest możliwe wypożyczanie materiałów bibliotecznych i korzystanie z dostępu do Internetu bez okazania karty.

7.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości osoby korzystającej z karty bibliotecznej.

8.

W przypadku utraty karty należy niezwłocznie zawiadomić bibliotekę, która kartę wydała osobiście lub telefonicznie, by uniknąć obciążenia kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby trzecie.

9.

Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne. Koszt wydania nowej karty w zamian za utraconą wynosi 5 zł.

 

Dodaj komentarz